คณะกรรมการ   กรรมการบริหาร  
    กรรมการบริหาร
   

กรรมการบริหาร

คุณ วุฒิกร ภัทรากิตติคุณ(เลขาธิการจีน)

086-5240146

คุณ สุระชัย มั่นคง (รองเลขาธิการจีน)

081-902-902-3861

คุณ ณัฐภาส ผู้ พัฒน์ (เลขาธิการไทย)

081-9023861

คุณ เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ (รองเลขาธิการไทย)

081-5652165 FAX 02-9389060

คุณ พงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ (เหรัญญิก)

081-3022233 02-2530392

พ.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ภูวรันต์กุล(รองเหรัญญิก)

081-9373085 02-2052335

คุณ ปิยะวุฒิ เสนาภู่ทักษ์ (สมุห์บัญชี)

081-5652356 02-585858 02-5850469

คุณ จารุ ฟูกาญจนานนท์ (รองสมุห์บัญชี)

086-041-5325 02-9167577

คุณ ยิ่ง ภู่ยศวดี (ผู้ตรวจสอบ)

025-5857368

คุณ สุชิน ภู่ภรางเดชาชัย(รองตรวจสอบ)

081-8157375 02-5381544

คุณ ศักรินทร์ ภูริทัต (ประธานฝ่ายทะเบียน)

081-8437923

คุณ ทวี พู่ดีเจริญ (รองประธานฝ่ายทะเบียน)

081-8407999 02-9689954

คุณ วิกร ภูปภัสศิริ(ประธานฝ่ายสงเคราะห์)

087-1619066  02-210459

คุณ อภิวัชร์   วัชรกุลดิลก (รองประธานฝ่ายสงเคราะห์)

02-5856045  098-4434908

คุณ ณวรพล ภูริปรีชา (ประธานฝ่ายปฏิคม)

089-4575677  02-9125300

คุณ ยี่ตัน แซ่ผู่ (ประธานฝ่ายพิธีกรจีน)

02-4683755

คุณ ทวน ผาติหัตถากร (ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์)

02-886-0066  02-4247300

คุณ อรทัย ภูวเศรษฐ (รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์)

081-7241441

คุณ ประยงค์ ผู้ปรารถนา (ประธานฝ่ายวิทยากร)

081-6961927

คุณ สุรภักดิ์ เสนาภู่พิทักษ์ (รองประธานฝ่ายวิทยากร)

081-6152652 02-585858

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกูล (ประธานฝ่ายยุวชน)

081-9373085

คุณ เยาวลักษณ์ ฟูจิตรกานนท์(รองประธานฝ่ายยุวชน)

02-9678161-2

คุณ ดวงใจ ศรีธวัชชัย (ประธานฝ่ายรางวัลการศึกษา)

086-9934261

ดร.กุศล ภูธนกิจ (รองประธานฝ่ายรางวัลการศึกษา)

02-3126900

คุณ สันต์ ภู่พงศ์พันธ์ (ประธานฝ่ายประณีประนอม)

081-4484130 02-2815472

คุณ สง่า ภูริพันธุ์พิพัฒน์  (รองประธานฝ่ายประณีประนอม)

089-2027986

คุณ ทวีวัฒน์ ภูนิธิพันธ์(ประธานฝ่ายกองทุนบริหาร)

081-9818266  02-282-5635

คุณ วัชรพงศ์ ภู่มงกุฏชัย(รองประธานฝ่ายกองทุนบริหาร)

081-8315100  025896876

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|