มูลนิธิตระกูลผู่ หรือ ผู่ตี้โต๋วเส่ เป็นมูลนิธิซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๘ โดยนายวรสิงห์ ฟูตระกูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. บำรุงการศึกษาอนุชนท่ัวไปในประเทศไทย
๒. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
๓. จัดตั้งห้องสมุดรวบรวมหนังสือต่าง ๆ ไว้ในประเทศไทย

เกี่ยวกับมูลนิธิ

Lorem ipsum dolor sit, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

คณะกรรมการสมัยที่ 1-30

Lorem ipsum dolor sit, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

คณะกรรมการสมัยที่ 31 (ปัจุบัน)

Lorem ipsum dolor sit, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Need advice?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim.

My e-Books & Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

สานสัมพันธ์พี่น้องตระกูลผู่